Aktuálne výzvy

0

Dňa 4. septembra 2008 Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlásilo výzvu  na  predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu SR s názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“.

Riadiaci orgán výzvu vyhlásil v rámci prioritnej osi 2 „Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám“ a opatrenia 2.1 „Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti“.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5.  Ide o ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Celkový objem finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenený  na túto výzvu predstavuje 200 miliónov Sk. Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 10 miliónov  a maximálna výška 50 miliónov Sk.

Na poskytnutie NFP nie je právny nárok.

Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 05.12.2008. Podrobné informácie o výzve nájdete na webovej stránke www.opz.health-sf.sk , ako aj na troch informačných seminároch. 

Prvý informačný seminár sa uskutoční v utorok 9. septembra 2008 v malej zasadačke Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica od 11.00 do 15.00 h. Druhý informačný seminár bude v stredu 10. septembra 2008 v malej zasadačke na Magistráte mesta Košice od 10.00 h do 14.00 h. Tretí informačný seminár je naplánovaný na piatok 12. septembra 2008 v kongresovej sále MZ SR od 10.00 h  do 14.00 h.

Záujemcovia o informačné semináre v Banskej Bystrici a Košiciach, nahláste sa prosím na [email protected], najneskôr do pondelka 8. septembra do 12.00 h.

Záujemcovia o seminár v Bratislave, oznámte nám svoju účasť najneskôr do stredy
10. septembra do 12.00 h
na rovnakú emailovú adresu.

Kapacita na seminároch je obmedzená.