Aktuálne výzvy

0

Ministerstvo zdravotníctva SR v súvislosti so zabezpečením odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré budú predkladané v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP „Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“, kód OPV 2008/2.2/02 vyhlasuje výzvu  pre záujemcov o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o NFP pre Operačný program Vzdelávanie, prioritná os 2, opatrenie 2.2.

Cieľom je realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.

Záujemca musí v prílohách požadované doklady doručiť v písomnej forme v termíne  najneskôr do  10. novembra 2008 do 15.00 hod. na  adresu:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Sekcia európskych programov a projektov

Odbor posudzovania projektov

Limbová 2

P.O. Box 52

Obálku je potrebné označiť nápisom: Externý hodnotiteľ OPV.

Podmienky zaradenia do databázy ako aj výzvu a všetky prílohy nájdete nižšie medzi pripojenými dokumentmi.