Aktuálne výzvy

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie zverejnilo 30. apríla 2010 výzvu OPV 2010/2.2/01  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve”.

Výzva je vyhlásená v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve so zameraním na špecifické ciele 2.2.2 Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; 2.2.4 Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov a 2.2.5 Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Výzva je zameraná na podporu zvyšovania profesionality odborných činností pracovníkov v zdravotníctve prostredníctvom sústavného vzdelávania s možnosťou využitia elektronických a iných foriem ďalšieho vzdelávania. Aktivity projektov môžu byť sekundárne zamerané aj na tvorbu a aktualizáciu vzdelávacích programov sústavného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve.

Oprávnenými žiadateľmi podľa programového manuálu OPV (mimo schémy štátnej pomoci alebo pomoci de minimis) sú rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC a obcí, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a štátne vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie, súkromné vzdelávacie inštitúcie, odborné spoločnosti a profesijné združenia v zdravotníctve, stavovské organizácie v zdravotníctve a právnické osoby, ktoré sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Celková suma finančných prostriedkov na nenávratný finančný príspevok (NFP) (tvorených zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku zo štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie) vyčlenená v rámci opatrenia 2.2 na túto výzvu predstavuje 15 000 000 EUR. Minimálna výška NFP jednému žiadateľovi na jeden projekt je 500 000 EUR a maximálna výška je 3 000 000 EUR.

Dĺžka trvania aktivít projektu je určená maximálne na 24 mesiacov. Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 30. jún 2010.

Informačné semináre: Termíny konania informačných seminárov budú zverejnené na webovej stránke www.opv.health-sf.sk do dvoch týždňov po vyhlásení tejto výzvy v sekcii Zasadnutia Monitorovacieho výboru, semináre, školenia, celoštátne akcie v kategórii Plánované akcie.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako SORO zverejňuje upravenú výzvu OPV/2010/2.2/01 s názvom „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve”. Vo výzve boli vykonané formálne úpravy týkajúce sa opravy odkazu na aktuálne platnú Príručku pre žiadateľa o NFP z ESF v rámci OPV verzia 8.0 v celom texte výzvy a opravy odkazu na aktuálne platný Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 verzia 5.1.