Aktuálne výzvy

0

Dňa 29. mája 2009 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia”.

Výzva bola vyhlásená v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám a opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 15 000 000 EUR. Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 350 000,- EUR  a maximálna výška 2 000 000,- EUR.

Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 2.  septembra  2009.

Informácia o konaní informačných seminárov k vyhlásenej výzve bude zverejnená na tejto webovej stránke do dvoch týždňov od vyhlásenia výzvy.