Archív 2008

0

Dňa 21.10.2008 o 13.00 h. v budove MZ SR v Bratislave bude informačný seminár k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o NFP „Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“. …

Od 15. septembra 2008 nadobúda platnosť aktualizovaný dokument Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.0. Je na webovej …

k vráteniu finančných prostriedkov OPV, opatrenie 2.2

Logo Európskej únie, ktoré budú používať prijímatelia nenávratného finančého príspevku z Európskeho sociálneho fondu.

7.8.2008
Formulár Zmluvy o poskytnutí NFP bol upravený z dôvodu nového usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu.

11 – 15 z 26 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_nl_a-5713366 lim_nr_a-4934492 lim_rr_a-1768937