Archív 2009

0

Začiatok akcie: 10.06.2009       

Miesto konania: Bratislava

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPV 2009/2.2/01 s názvom: „Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov” sa konal 10. júna 2009 v Bratislave na pôde Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2.

Zúčastnili sa na ňom zástupcovia stavovských organizácií v zdravotníctve.

Predstavitelia MZ SR  informovali prítomných o samotnej výzve, ktorá je zameraná na komory ako stavovské organizácie, ktoré združujú viac ako 10 000 registrovaných zdravotníckych pracovníkov.

Ďalšou témou prezentácie bolo vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. V tejto súvislosti sa  zástupcovia MZ SR upozornili potenciálnych žiadateľov o NFP, aby pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS samotnú žiadosť o NFP najskôr odoslali a až po odoslaní vytlačili Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok: na žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred odoslaním, sa zobrazí nápis “DRAFT”. Takáto žiadosť o NFP sa bude považovať za neplatnú

Nasledovala časť o procese  schvaľovania žiadostí o NFP. Tu sa konštatovalo, že pri kontrole úplnosti môže rezort vyzvať na doplnenie chýbajúcich náležitostí, avšak toto doplnenie sa vzťahuje len na formálne náležitosti žiadosti o NFP a jej prílohe, nie však obsahové nedostatky žiadosti.

Zástupcovia MZ SR upozornili na skúsenosti  z predchádzajúcej výzvy, z ktorej vyplynuli najčastejšie sa vyskytujúce problémy a nedostatky v procesoch kontroly úplnosti a predbežnej finančnej kontroly.

Informovali tiež o ďalších procesoch súvisiacich s realizáciou projektu, jeho monitorovania a overovaní realizácie na mieste a podobne.