Archív 2009

0

Začiatok akcie: 14.10.2009       

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPV 2009/2.2/02 s názvom: „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve”, sa uskutočnil 14. októbra 2009 v Bratislave na pôde Ministerstva zdravotníctva SR.

Zúčastnili sa na ňom zástupcovia rozpočtových a príspevkových organizácií štátu. Na základe vyhlásenej výzvy oprávnenými cieľovými skupinami sú pracovníci v zdravotníctve, ktorí sú pre účely tejto výzvy zadefinovaní ako odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Predstavitelia MZ SR  informovali prítomných o podmienkach a podrobnostiach výzvy, ktorá je zameraná na podporu zvyšovania profesionality odborných činností pracovníkov v zdravotníctve prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s možnosťou využitia elektronických a iných foriem ďalšieho vzdelávania.

Ďalšou témou prezentácie bolo vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a informácia o procese hodnotenia a výberu žiadostí o NFP. Prezentácia bola doplnená o najčastejšie nedostatky predložených žiadostí o NFP z predchádzajúcich výziev.

V poslednej časti prezentácie boli účastníci informovaní o procesoch súvisiacich s realizáciou projektov po ich schválení najmä v oblasti finančného riadenia projektov a monitorovania dosahovaných výsledkov.