Archív 2010

0

Začiatok akcie: 13.05.2010       Koniec akcie: 17.05.2010

V dňoch  od 13. 05. 2010   do  17. 05. 2010 sa uskutočnili v Banskej Bystrici v Košiciach a v Bratislave informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP.

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPV 2010/2.2/01 s názvom: „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve”, sa uskutočnil:

13. 05. 2010 v Banskej Bystrici

14. 05. 2010 v Košiciach

17. 05. 2010 v Bratislave na pôde Ministerstva zdravotníctva SR.

Na Informačných seminároch sa zúčastnilo 55 účastníkov .

Predstavitelia MZ SR  informovali prítomných o podmienkach a podrobnostiach výzvy, ktorá je zameraná na podporu zvyšovania profesionality odborných činností pracovníkov v zdravotníctve prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s možnosťou využitia elektronických a iných foriem ďalšieho vzdelávania.

Ďalšou témou prezentácie bolo vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a informácia o procese hodnotenia a výberu žiadostí o NFP. Prezentácia bola doplnená o najčastejšie nedostatky predložených žiadostí o NFP z predchádzajúcich výziev.

V poslednej časti prezentácie boli účastníci informovaní o procesoch súvisiacich s realizáciou projektov po ich schválení najmä v oblasti finančného riadenia projektov a monitorovania dosahovaných výsledkov.