Archív 2010

0

Začiatok akcie: 12.01.2011       Koniec akcie: 14.01.2011

Miesto konania: Banská Bystrica, Košice, Bratislava

MZ SR pripravuje informačné semináre k vyhlásenej výzve OPV 2010/2.2/02 zameranej na podporu zvyšovania profesionality odborných činností pracovníkov v zdravotníctve.

Oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy sú rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC a obcí, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a štátne vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie, súkromné vzdelávacie inštitúcie, odborné spoločnosti a profesiové združenia v zdravotníctve, stavovské organizácie v zdravotníctve a právnické osoby (v zmysle obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), ktoré sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

MZ SR odporúča potenciálnym žiadateľom o NFP, aby sa vzhľadom na špecifickosť vyhlásenej výzvy zúčastnili na informačných seminároch k výzve, ktoré sa budú konať  v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave:

  • 12. januára 2011 (streda) od 11.00 do 14.00 hod. v zelenom salóniku hotela DIXON,  Švermova 32, Banská Bystrica

  • 13. januára 2011 (štvrtok) od 10.00 do 13.00 hod. v zasadačke hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice

  • 14. januára 2011 (piatok) od 10.00 do 13.00 hod. v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava

Záujemcovia o informačné semináre prosím oznámte svoju účasť na Vami vybranom seminári najneskôr do 10. januára 2011 na mailovú adresu [email protected] 

2010-12-28  09:22:17