Archív 2011

0

08.09.2011

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) pre Operačný program Vzdelávanie  so súhlasom riadiaceho orgánu vykonalo úpravy týkajúce sa odstránenia nezrovnalostí v rámci oprávnených a neoprávnených výdavkov výzvy v dôsledku čoho zmenilo dátumu uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy OPV 2011/2.2/01 z pôvodného dátumu 16. septembra 2011 na 3. októbra 2011 do 14.00 hod..

Úpravy týkajúce sa odstránenia nezrovnalostí v rámci oprávnených výdavkov výzvy boli vykonané v časti Oprávnené výdavky v rámci výzvy, šestnásta odrážka nasledovne:

  • realizácia vzdelávacích a iných hlavných aktivít projektu (napr. tvorba metodík, učebných osnov), ktoré majú charakter záväzkových vzťahov („odberateľskododávateľské vzťahy”), maximálne do výšky 50 % celkových oprávnených priamych výdavkov projektu;

a v časti Neoprávnené výdavky v rámci výzvy, druhá odrážka nasledovne:

  • realizácia vzdelávacích a iných hlavných aktivít projektu (napr. tvorba metodík, učebných osnov) prostredníctvom vzťahov, ktoré majú charakter záväzkových vzťahov („odberateľsko-dodávateľské vzťahy”) vo výške viac ako 50 % celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.

Zmena platí od  9. septembra 2011.

Viac informácií v sekcii Výzvy a kategórii Aktuálne výzvy.

2011-09-09  08:55:11