Archív 2012

0

30.04.2012

V nadväznosti na ustanovenia novely č. 71/2012 Z. z. k Zákonu č. 528/2008 Z. z. o pomoci  a podpore z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie (ďalej len „SORO“) zverejnil údaje v zmysle § 33 ods. 1 a ods. 2 zákona.

Doplnenie sa týka všetkých výziev na predkladanie žiadostí o NFP, ktoré SORO vyhlásil od začiatku programového obdobia. 

V Správach boli doplnené tieto informácie:

V prípade schválených žiadostí o NFP

–     meno a priezvisko, resp. názov prijímateľa

–     názov projektu

–     opis projektu

–     rok schválenia NFP

–     zmluvne viazaná výška NFP

–     celkové finančné prostriedky uhradené na konci projektu

–     zloženie výberovej komisie a odborných hodnotiteľov

–   informácia o tom, v ktorých prípadoch rozhodol SORO o schválení žiadosti   o NFP inak, ako navrhla komisia zriadená pre vyhodnocovanie žiadostí o NFP a zdôvodnenie tohto rozhodnutia.

V prípade neschválených žiadostí o NFP

–          meno a priezvisko, resp. názov žiadateľa

–          názov projektu

–          dôvod neschválenia žiadosti o NFP

Všetky ostatné údaje, ktorých povinnosť zverejňovania vyplýva SORO zo zákona, zverejňoval SORO priebežne v termínoch vyplývajúcich zo Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 na svojom webovom sídle http://www.opv.health-sf.sk.

Doplňujúce údaje je možné nájsť  v sekcii „Výzva“ kategórii „Vyhodnotenie výziev“ pri jednotlivých Správach o vyhodnotení výziev.

2012-04-30  13:20:32