Archív indikatívnych harmonogramov výziev

0

Názov

Výzva – Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve

Cieľ

Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva

Špecifický cieľ 1

Budovať odborné ľudské zdroje v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva

Rámcová aktivita 2.2.2

Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním

zdravotnej starostlivosti

Špecifický cieľ 2

Zavádzať inovácie a zvyšovať kvalitu v systéme ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

Rámcová aktivita 2.2.4

Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov

Prijímatelia

Regionálna a miestna samospráva a štátna správa, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, štátne vzdelávacie inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC a obcí, ústredné orgány štátnej správy.

Finančná alokácia výzvy

13 000 000 EUR

Finančná alokácia na projekt

1 000 000 EUR – 5 000 000 EUR

Termín vyhlásenia výzvy

jún 2009

Termín ukončenia výzvy

september 2009

Názov

Výzva – Podpora hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Cieľ

Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva

Špecifický cieľ 2

Zavádzať inovácie a zvyšovať kvalitu v systéme ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

Rámcová aktivita 2.2.5

Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

Prijímatelia

Stavovské organizácie v zdravotníctve – komory

Finančná alokácia výzvy

1 500 000 EUR

Finančná alokácia na projekt

500 000 EUR – 1 500 000 EUR

Termín vyhlásenia výzvy

máj 2009

Termín ukončenia výzvy

júl 2009