Archiv správ

0

Začiatok akcie: 11.01.2011       Koniec akcie: 14.01.2011

Miesto konania: Banská Bystrica, Košice, Bratislava

Oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy sú rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC a obcí, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a štátne vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie, súkromné vzdelávacie inštitúcie, odborné spoločnosti a profesiové združenia v zdravotníctve, stavovské organizácie v zdravotníctve a právnické osoby (v zmysle obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), ktoré sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Informačné semináre k výzve sa konali v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave od 12. januára 2011 do 14. januára 2011.

Predstavitelia MZ SR  informovali prítomných o podmienkach a podrobnostiach výzvy, ktorá je zameraná na podporu zvyšovania profesionality odborných činností pracovníkov v zdravotníctve prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s možnosťou využitia elektronických a iných foriem ďalšieho vzdelávania.

Ďalšou témou prezentácie bolo vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a informácia o procese hodnotenia a výberu žiadostí o NFP. Prezentácia bola doplnená o najčastejšie nedostatky predložených žiadostí o NFP z predchádzajúcich výziev.

V poslednej časti prezentácie boli účastníci informovaní o procesoch súvisiacich s realizáciou projektov po ich schválení najmä v oblasti finančného riadenia projektov a monitorovania dosahovaných výsledkov.

Na seminároch sa zúčastnilo spolu 105 potenciálnych žiadateľov.