Archív usmernení

0

Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok – príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (Ministerstvo zdravotníctva SR, opatrenie 2.2 OPV)

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vydáva Usmernenie Poskytovateľa č. 4 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Usmernenie Poskytovateľa č. 4 sa týka nasledovných výziev vyhlásených v rámci operačného programu Vzdelávanie Ministerstvom zdravotníctva SR:

OPV 2008/2.2/02OPV 2008/2.2/03OPV 2009/2.2/01OPV 2009/2.2/02

OPV 2010/2.2/01