Archív výziev 2011

0

Ministerstvo zdravotníctva SR v súvislosti so zabezpečením odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP”), ktoré sú predkladané v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre Operačný program Vzdelávanie vyhlasuje výzvu  na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o NFP pre Operačný program Vzdelávanie prioritná os 2, opatrenie 2.2.

Cieľom je realizovať  hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.  

Záujemca musí uvedené doklady doručiť v písomnej forme osobne/doporučenou poštou/kuriérom v termíne  najneskôr do 14 kalendárnych dní od dátumu zverejnenia výzvy – t. j. do 7. marca 2011 na  adresu:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Sekcia európskych programov a projektov

Odbor posudzovania projektov

Limbová 2

P.O. Box 52

837 52 Bratislava
 

V prípade osobného doručenia do podateľne MZ SR je čas doručenia v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod.

Obálku je potrebné označiť nápisom: Externý hodnotiteľ OPV.

Podmienky zaradenia do databázy ako aj výzvu a všetky prílohy nájdete nižšie medzi pripojenými dokumentmi.

2011-02-21  08:20:00