Archív výziev 2011

0

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie (OPV) zverejnilo 15. júla 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) OPV 2011/2.2/01 s názvom „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve”.

Výzva je vyhlásená v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve so zameraním na špecifické ciele 2.2.2 Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; 2.2.4 Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov a 2.2.5 Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Výzva je zameraná na podporu zvyšovania profesionality odborných činností pracovníkov v zdravotníctve prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s možnosťou využitia elektronických a iných foriem ďalšieho vzdelávania v oblasti realizácie kľúčových národných politík, ktoré sú jedinečným spôsobom delegované na žiadateľov. Aktivity projektov môžu byť sekundárne zamerané aj na tvorbu a aktualizáciu vzdelávacích programov sústavného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci vyhlásenej výzvy sú nasledovné subjekty spoluzodpovedné za realizáciu národných politík v oblasti zdravotníctva, ktorých realizácia im vyplýva z osobitného predpisu:

rozpočtové a príspevkové organizácie štátu:

  • Štátny ústav pre kontrolu liečiv
  • Národné centrum zdravotníckych informácií
  • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky aregionálne úrady verejného zdravotníctva

iné subjekty verejnej správy:

  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR) vyčlenená v rámci opatrenia 2.2 na túto výzvu predstavuje 8 000 000 EUR. Minimálna výška NFP jednému žiadateľovi na jeden projekt je 1 000 000 EUR a maximálna výška je 6 500 000 EUR.

Dĺžka trvania aktivít projektu je určená maximálne na 42 mesiacov. 

Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 16. september 2011.

MZ SR odporúča potenciálnym žiadateľom o NFP, aby sa zúčastnili na informačnom seminári k výzve, ktorý sa bude konať  v  Bratislave v priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR dňa 2. augusta 2011 o 10:00 hod.

Záujemcovia o informačné semináre prosím oznámte svoju účasť na informačnom seminári najneskôr do  29. júla 2011 na mailovú adresu [email protected]

2011-07-15  07:37:03

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) pre Operačný program Vzdelávanie  so súhlasom riadiaceho orgánu vykonalo úpravy týkajúce sa odstránenia nezrovnalostí v rámci oprávnených a neoprávnených výdavkov výzvy v dôsledku čoho zmenilo dátumu uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy OPV 2011/2.2/01 z pôvodného dátumu 16. septembra 2011 na 3. októbra 2011 do 14.00 hod..

Úpravy týkajúce sa odstránenia nezrovnalostí v rámci oprávnených výdavkov výzvy boli vykonané v časti Oprávnené výdavky v rámci výzvy, šestnásta odrážka nasledovne:

  • realizácia vzdelávacích a iných hlavných aktivít projektu (napr. tvorba metodík, učebných osnov), ktoré majú charakter záväzkových vzťahov („odberateľskododávateľské vzťahy”), maximálne do výšky 50 % celkových oprávnených priamych výdavkov projektu;

a v časti Neoprávnené výdavky v rámci výzvy, druhá odrážka nasledovne:

  • realizácia vzdelávacích a iných hlavných aktivít projektu (napr. tvorba metodík, učebných osnov) prostredníctvom vzťahov, ktoré majú charakter záväzkových vzťahov („odberateľsko-dodávateľské vzťahy”) vo výške viac ako 50 % celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.

Zmena platí od  9. septembra 2011.

2011-09-09  08:56:22

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) pre Operačný program Vzdelávanie  so súhlasom riadiaceho orgánu vykonalo úpravy týkajúce sa zmeny dátumu uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy OPV 2011/2.2/01.

Dátum uzávierky  prijímania žiadostí o NFP  sa posúva z pôvodného dátumu 03. októbra 2011 na 18. októbra 2011 do 14.00 hod..

SORO pristúpilo k tomuto kroku vzhľadom na zmeny vykonané v predchádzajúcej úprave  výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zo dňa 9. 9. 2011 v súlade s § 13, ods. 8 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Zmena platí od 30. septembra 2011.

2011-09-30  08:33:30