Dokument riadenia štrukturálnych fondov

0

Centrálny koordinačný orgán po aktualizovaní zverejnil Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.6. Aktualizáciu  vypracoval v nadväznosti na kompetenčný zákon č. 60/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácií činností vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov Centrálny koordinačný orgán oficiálne prešiel od 1. apríla 2013 v rámci svojej pôsobnosti a pracovnej agendy v oblasti koordinácie fondov EÚ zo služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na služobný úrad Úradu vlády SR.

Systém riadenia, verzia 4.6 je platná od 28. 03. 2013

2013-04-12  07:49:11