Dokument riadenia štrukturálnych fondov

0

Centrálny koordinačný orgán pristúpil k aktualizácii Systému riadenia, najmä z dôvodu zosúladenia štandardných procesov riadenia a realizácie pomoci zo ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013 s Nariadením Komisie (EÚ) č. 832/2010 zo 17. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.

Nový Systém riadenia, verzia 4.3 ruší a nahrádza v celom rozsahu Systém riadenia, verzia 4.2.

Systém riadenia, verzia 4.3 je platný od 03. 11. 2010.

http://www.nsrr.sk/dokumenty/