Dokument riadenia štrukturálnych fondov

0

Centrálny koordinačný orgán po aktualizovaní zverejnil Systém riadenia ŠF a KF na programové obodbie 2007-2013, verzia 4.5. Aktualizáciu  vypracoval v nadväznosti na prijaté novely zákona č. 528/2008 Z. z o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ (zákon č. 71/2012 a zákon č. 111/2012).

Systém riadenia, verzia 4.5 je platný od 30. 03. 2012.

2012-04-02   08:39:15