Fotogaléria, audiozáznamy

0

Začiatok akcie: 07.04.2008       

Miesto konania: Bratislava

Snímky z tlačovej konferencie venovanej Prvej výzve Ministerstva zdravotníctva SR v oblasti vzdelávania (Operačný   program  vzdelávanie)  „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných  odborníkov“ .   

Zvukové záznamy:

Horváthová o výzve

Silvia Horváthová: ” Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zverejňuje prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný nenávratný príspevok v oblasti vzdelávania pod názvom Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov. MZ  vníma túto výzvu operačného programu vzdelávania ako jeden z podporných krokov, ktoré smerujú k stabilizácii zdravotníckych pracovníkov, k zvyšovaniu ich kvalifikácie a k podpore špecializačného štúdia.”

Vanko o podmienkach výzvy

Marek Vanko: “Druhá aktivita, ktorá je predmetom tejto výzvy je vypracovanie podrobnej štatistiky a analýzy stavu ľudských zdrojov zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých samosprávnych krajoch. Samosprávne kraje musia túto štatistiku a analýzu predložiť na MZ SR. Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú všetky samosprávne kraje okrem Bratislavského. Oprávnené cieľové skupiny sú zdravotnícky pracovníci študujúci v špecializačných študijných programoch vzdelávacích ustanovizniach v nasledujúcich špecializačných odboroch: všeobecné lekárstvo, stomatológia, anestéziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia, klinická imunológia a alergológia.”