0

Začiatok akcie: 16.11.2011       Koniec akcie: 16.11.2011

Miesto konania: 1

Informačného dňa o projektoch opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie

09:30 – 10:00  Registrácia účastníkov

10:00  Otvorenie Informačného dňa o projektov opatrenia 2.2 OPV

Ing. Ľubomír Partika, generálny riaditeľ SEPP MZ SR

10:05-10:20 Informácia  o opatrení 2.2 Operačného programu OPV

zástupca MZ SR

10:20-10:35  Prezentácia projektu:

Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK

Trenčiansky samosprávny kraj

10:35-10:50  Prezentácia projektu:

Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Trnavskom samosprávnom kraji

Trnavský samosprávny kraj

10:50-11:05  Prezentácia projektu:

Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II

Košický samosprávny kraj

11:05-11:20  Coffee Break

11:20-11:35  Prezentácia projektu:

Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov

Slovenská lekárska komora

11:35-11:50  Prezentácia projektu:

Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

11:50-12:05 Prezentácia projektu:

Tvorba a realizácia systému vzdelávania pracovníkov RÚVZ v SR

Úrad verejného zdravotníctva SR

12:05  Panelová diskusia a záver Informačného dňa o projektoch opatrenia 2.2 OPV