Harmonogram výziev

0

 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo  plánuje v roku 2013 vyhlásiť dve výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1 – „Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti”. Jedna z výziev bude určená pre prijímateľov v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity.

Konkrétne informácie sú uvedené v prílohe.

09:46:11; 2012-12-14

banner_konferencia-2012-3140182