Harmonogram výziev

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie (ďalej aj “OPV”) zverejňuje indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP (ďalej aj “harmonogram”) na rok 2013 pre opatrenie 2.2 OPV.

2012-12-15  10:28:49