Manuály, príručky a metodické predpisy

0

Príručku pre žiadateľa o NFP vypracováva, priebežne aktualizuje RO v spolupráci so SORO.  Príručku pre žiadateľa o NFP schvaľuje RO. Príručka nenahrádza výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP z ESF, výzva a jej ustanovenia sú prioritné.

Príručka nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia generálnym riaditeľom Sekcie štrukturálnych fondov EÚ.

Verzia 11.0 príručky schválená dňa 7. júla 2011 sa vzťahuje na výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásené po termíne schválenia príručky.

2011-07-07 15:30