Úvodná stránka

0

18.07.2008

Ministerstvo zdravotníctva SR, ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie, zverejňuje zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) prijatých na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov”. Výzva bola vyhlásená 7. apríla 2008 s termínom predkladania žiadostí do 6. júna 2008. V stanovenej lehote bolo na MZ SR doručených 5 žiadostí o NFP.

Výzva je zameraná na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v samosprávnych krajoch. Z výzvy môže byť podporené aj vypracovanie a predloženie analýzy stavu ľudských zdrojov zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých samosprávnych krajoch. Oprávnenými žiadateľmi výzvy boli všetky samosprávne kraje, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Oprávnenými cieľovými skupinami sú zdravotnícki pracovníci zaradení do špecializačného štúdia v nasledovných odboroch: všeobecné lekárstvo, stomatológia, anestéziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia, klinická imunológia a alergológia.

Výberová komisia, ktorá zasadala 15. júla 2008, schválila 5 žiadostí o NFP. Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok sa nachádza na tejto webovej stránke v sekcii „Vyhodnotenie žiadostí o NFP“.