Úvodná stránka

0

18.02.2011

Ministerstvo Zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 operačného programu Vzdelávanie

oznamuje žiadateľom

P O Z A S T A V E N I E  V Ý Z V Y

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV 2010/2.2/02, z dôvodu zosúladenia aktivít v rámci oprávnených výdavkov výzvy, ktoré majú odberateľsko-dodávateľský charakter s Príručkou pre žiadateľa o NFP z ESF v rámci OPV verzia 9.0 na základe § 13 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Pozastavenie výzvy v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. znamená zároveň predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci danej výzvy. V súlade so systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 je doba vyhlásenia výzvy OPV 2010/2.2/02 z dôvodu pozastavenia predĺžená o 15 dní.

Úpravy vykonané vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP:

– na str. 1 bol zmenený dátum uzávierky prijímania žiadostí  o NFP z „15. marec 2011″ na  „30. marec 2011″;

– na str. 8 – v časti Oprávnené výdavky v rámci výzvy bolo v trinástej odrážke vypustené slovné spojenie „technické zabezpečenie dištančného vzdelávania” a upravená odrážka znie nasledovne:

   ● realizácia vzdelávacích a iných aktivít projektu (napr. lektorská činnosť, tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov, …) prostredníctvom vzťahov, ktoré majú odberateľsko-dodávateľský charakter (dodávka)[1] do výšky maximálne 50% celkových priamych oprávnených výdavkov projektu (nezapočítava sa položka riziková prirážka);

– na str. 8 – v časti Neoprávnené výdavky v rámci výzvy bolo v druhej odrážke vypustené slovné spojenie „technické zabezpečenie dištančného vzdelávania” a upravená odrážka znie nasledovne:

   ● výdavky na realizáciu vzdelávacích a iných aktivít projektu (napr. lektorská činnosť, tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov, …) prostredníctvom vzťahov, ktoré majú odberateľsko-dodávateľský charakter (dodávka24)) vo výške viac ako 50% celkových priamych oprávnených výdavkov projektu (nezapočítava sa položka riziková prirážka);

– na str. 11 v časti Podmienky poskytnutia pomoci a uzávierka prijímania žiadostí bol zmenený termín na predkladanie žiadostí o NFP nasledovne:                             

   „ … doručí najneskôr do 30. marca 2011 do 15.30 hod do podateľne Ministerstva zdravotníctva SR alebo ju najneskôr v stanovenom termíne 30. marca 2011 zašle poštou na nižšie uvedenú adresu vyhlasovateľa.”

– V prílohe výzvy č. 4 –  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (formulár) sa znenie tabuľky č. 16 – Zoznam povinných príloh  k žiadosti o NFP zosúladilo s prílohou výzvy č. 5 – Zoznam povinných príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok.  Aktualizácia sa týkala doplnenia nového bodu č.3 (prieskum trhu), pričom ostatné body zmenili číslovanie a zároveň bol vypustený pôvodný bod č. 13 obsahujúci povinnosť dodať podpísaný súhlas dotknutej osoby.

Nové znenie výzvy OPV 2010/2.2/02 ako aj prílohy č. 4 výzvy sa nachádzajú v sekcii Výzvy, kategórii Aktuálne výzvy.

2011-02-18  09:37:00