Národná legislatíva

0

Od 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorý poslanci …

Zákon o pomoci a podpore …

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákon o zdravotnej starostlivosti …

a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákon o rozsahu zdravotnej …

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

Zákon o poskytovateľoch …

1 – 5 z 20 nájdených   |   Zobrazovať po

položiek

lim_ll_p-6443871 lim_nl_p-4574378 lim_nr_a-2425569 lim_rr_a-4202284