Čo je OPV

0

Operačný program Vzdelávanie

je referenčným dokumentom. Na jeho základe bude Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) poskytovať finančnú podporu na rozvoj ľudských zdrojov. Funkciu riadiaceho orgánu plní  Ministerstvo školstva SR. Obidva orgány budú pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku (NFP) využívať zdroje Európskeho sociálneho fondu (ESF) a národné zo Štátneho rozpočtu SR.

Operačný program Vzdelávanie (OPV) definuje globálny cieľ, prioritné osi, opatrenia a aktivity, ktoré budú podporované v rámci cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v období rokov 2007-2013.

Z geografického hľadiska pokrýva celé územie Slovenskej republiky.

OPV implementuje špecifickú prioritu 3.1 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť v rámci Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007-2013. V zmysle článku 3 nariadenia o ESF, ktorý definuje rozsah pomoci, OPV podporuje zvýšenie adaptability pracovnej sily prostredníctvom zvýšenia kvality a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu.

Ministerstvo zdravotníctva SR je SORO, pre Operačný program Vzdelávanie, opatrenie 2.2 s názvom Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Cieľom tohto opatrenia je podporiť vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva. 

 Špecifické ciele
1. Budovať odborné ľudské zdroje v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva
2. Zavádzať inovácie a zvyšovanie kvality v systéme ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

 Rámcové aktivity
2.2.1 Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov 2.2.2 Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti2.2.3 Školiace aktivity súvisiace so zavádzaním nových technológií, prístrojov a zariadení 2.2.4 Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov

2.2.5 Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve