Úvodná stránka

0

10.04.2008

Informačný seminár k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ sa konal dnes v budove Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave.

Zúčastnili sa na ňom vedúci pracovníci pre oblasť zdravotníctva zo samosprávnych krajov (mimo bratislavského), resp. ich zástupcovia a tí pracovníci organizačnej zložky samosprávnych krajov, ktorí zodpovedajú za vypracovanie a predloženie žiadosti o NFP.

Seminár otvoril generálny riaditeľ Sekcie európskych programov a projektov MZ SR Marek Vanko.

O uverejnenej výzve informoval riaditeľ odboru programov EÚ Edmund Škorvaga. Okrem iného vyzdvihol, že zodpovední pracovníci príslušných samosprávnych krajov boli aktívne zapojení do náročného procesu prípravy výzvy a upriamil pozornosť na potrebu prípravy analýz vzdelávacích potrieb v jednotlivých regiónoch, ktoré budú slúžiť ako dôležitý východiskový dokument pri vyhlasovaní ďalších výziev na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov.

O procese predkladania, posudzovania a schvaľovania žiadostí o NFP informovala vedúca oddelenia posudzovania neinvestičných projektov Marta Mašková a na predstavenie procesu implementácie projektu sa zamerala vedúca oddelenia implementácie neinvestičných projektov Gabriela Gergelová.

Na záver stretnutia nasledovala diskusia v rámci ktorej pracovníci MZ SR reagovali na otázky prizvaných hostí. Všetci zúčastnení deklarovali záujem spolupracovať na princípe partnerstva počas vyhlásenia výzvy a následnej implementácie projektov.

(Viac informácii v kategórii Semináre, školenia, celoštátne akcie a podkategórii Uskutočnené akcie.)