Počet prijatých žiadostí o NFP

0

V rámci výzvy OPV 2009/2.2/02 s názvom “Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve” boli prijaté a zaregistrované 2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len “NFP”).

Celková suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu predstavovala    7 000 000 EUR.

Minimálna výška NFP jednému žiadateľovi / 1 projekt – 2 000 000 EUR

Maximálna výška NFP jednému žiadateľovi / 1 projekt – 5 000 000 EUR

Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí o NFP

Celkový počet prijatých a 

zaregistrova -ných žiadostí

o NFP

Celkové výdavky žiadostí o NFP v EUR

Celková požadovaná výška NFP v EUR

Percentuálny podiel z celkovej alokácie finančných prostriedkov

na výzvu

2

7 001 427,62

7 001 427,62

100,02 %