Počet prijatých žiadostí o NFP

0

V rámci výzvy OPV 2010/2.2/01 s názvom “Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve” bolo prijatých a zaregistrovaných 20 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len “NFP”).

Celková suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu predstavovala
15 000 000,00 EUR

Minimálna výška NFP na projekt – 500 000,00 EUR

Maximálna výška NFP na projekt – 3 000 000,00 EUR

Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí o NFP.

Celkový počet prijatých a 

zaregistrovaných žiadostí

o NFP

Celkové výdavky žiadostí o NFP
v EUR

Celková požadovaná výška NFP v EUR

Percentuálny podiel z celkovej alokácie finančných prostriedkov

na výzvu

 20

31 496 637,97

30 698 240,03

204,65 %