Počet prijatých žiadostí o NFP

0

V rámci výzvy OPV 2010/2.2/02 s názvom “Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve” bolo prijatých a zaregistrovaných 47 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len “NFP”). 

V rámci predmetnej výzvy bolo na MZ SR doručených 51 žiadostí o NFP, ale zaregistrovaných bolo len 47. Dôvodom bola skutočnosť, že 4 žiadosti boli doručené v rozpore s podmienkami výzvy.

Celková suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu predstavovala 15 000 000 EUR.

Minimálna výška NFP jednému žiadateľovi / 1 projekt – 500 000 EUR.

Maximálna výška NFP jednému žiadateľovi / 1 projekt – 2 000 000 EUR.

Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí o NFP

Celkový počet prijatých a  zaregistrovaných žiadostí o NFP

Celkové výdavky žiadostí o NFP
v EUR

Celková požadovaná výška NFP v EUR

Percentuálny podiel z celkovej alokácie finančných prostriedkov na výzvu

47

56 306 816,11

53 210 949,74

354,74 %