Počet prijatých žiadostí o NFP

0

V rámci výzvy OPV 2014/2.2/01 s názvom Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ boli prijaté a zaregistrované 3 žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len “NFP”). 

Celková suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu predstavovala  8 000 000 EUR.

Minimálna výška NFP jednému žiadateľovi / 1 projekt – 200 000 EUR.

Maximálna výška NFP jednému žiadateľovi / 1 projekt – 6 000 000 EUR.

Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí o NFP

Celkový počet prijatých a 

zaregistrovaných žiadostí

o NFP

Celkové výdavky

žiadostí o NFP v EUR

Celková požadovaná výška NFP v EUR

Percentuálny podiel z celkovej alokácie finančných prostriedkov

na výzvu

3

6 217 973,79

6 129 214,23

76,62 %