Príručka pre prijímateľa NFP z ESF

0

Príručka pre prijímateľa NFP – (aktuálna verzia 7.0, platná od 11.2.2013, účinná dňa 12.2.2013).

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z operačného programu Vzdelávanie slúži na usmernenie prijímateľa, poskytuje mu doplňujúce informácie a má slúžiť ako pomoc pre jeho orientáciu po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas realizácie projektu.

Príručka usmerňuje prijímateľa najmä pri príprave žiadostí o platbu, žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP (projektu), pri vypracovaní monitorovacích správ  projektu, pri povinnom informovaní a publicite a poskytuje mu informácie, aké doklady je potrebné v uvedených súvislostiach predkladať RO/SORO.

2013-02-21  14:39:16