Príručka pre prijímateľa NFP z ESF

0

Príručka pre prijímateľa NFP – (aktuálna verzia 9.0, platná od 17.2.2015, účinná dňa 19.2.2015).

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z operačného programu Vzdelávanie slúži na usmernenie prijímateľa, poskytuje mu doplňujúce informácie a má slúžiť ako pomoc pre jeho orientáciu po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas realizácie projektu.

Príručka usmerňuje prijímateľa najmä pri príprave žiadostí o platbu, žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP (projektu), pri vypracovaní monitorovacích správ  projektu, pri povinnom informovaní a publicite a poskytuje mu informácie, aké doklady je potrebné v uvedených súvislostiach predkladať RO/SORO.

2015-02-23  09:22:40