Úvodná stránka

0

30.05.2014

Ministerstvo zdravotníctva SR na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu zverejnilo Príručku pre prijímateľa, verzia 8.0, vrátane príloh. Príručka je platná od 23. 5. 2014 a účinná od  28. 5. 2014.

Príručka je zostavená tak, aby poskytovala prijímateľovi doplňujúce informácie a slúžila ako pomôcka na jeho orientáciu počas realizácie projektu.

Kompletné znenie Príručky pre prijímateľov, verziu 8.0 nájdete v sekcii Manuály, príručky a metodické predpisy, v kategórii Príručka pre prijímateľa NFP z ESF.