Programový manuál OPV

0

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie aktualizovalo Programový manuál k OPV, ktorý je platný od 17. mája 2011.

Predmetom aktualizácie boli nasledovné zmeny:

1. aktualizácia názvov ministerstiev, sekcií apod. v dôsledku legislatívnych zmien aorganizačných zmien;

2. aktualizácia textu za horizontálne priority;

3. do opatrenia 2.2 bol doplnený nový prijímateľ – na základe žiadosti SORO MZ SR;

4. aktualizácia textu ooprávnených aneoprávnených výdavkoch – na základepotreby zosúladenia so systémom riadenia, ako aj zdôvodu zosúladenia spríručkou pre žiadateľa a zjednodušenia terminológie určitých skupín oprávnených/neoprávnených výdavkov;

5. vpoznámke pod čiarou vkaždom opatrení pri výdavkoch partnera bolo doplnené písomné vyzvanie (doteraz tam bola spomenutá len výzva).

Úplné znenie aktualizovaného dokumentu, ako aj so sledovaním zmien, je pripojené prílohe.