Organizačná štruktúra v rámci MZ SR

0

Ministerstvo zdravotníctva SR –

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

pre Operačný program Vzdelávanie, opatrenie 2.2

Sekcia európskych programov a projektov

Odbor programov EÚ

    ► Oddelenie štrukturálnych fondov

→  Odbor posudzovania projektov

     ► Oddelenie posudzovania neinvestičných  projektov

Odbor implementácie projektov

     ► Oddelenie implementácie  neinvestičných  projektov

→  Platobná jednotka