Dokumenty Monitorovacieho výboru

0

Monitorovací výbor pre OPV je orgán, ktorý zabezpečuje dohľad nad programovaním a implementáciou Operačného programu Vzdelávanie

Rokovací poriadok MV pre OPV upravuje prípravu, obsah zasadnutia, spôsob uznášania a prijímania uznesení výboru, spôsob kontroly plnenia rozhodnutí …