Úvodná stránka

0

Celkový objem finančných prostriedkov na NFP zo zdrojov ERDF a Štátneho rozpočtu SR vyčlenený na túto výzvu predstavuje 2,4 miliardy Sk.

Usmernenie RO č. 2 k odstráneniu rozdielov vznikajúcich rôznym zaokrúhľovaním číselných údajov vzťahujúcim sa k rozpočtom a účtovným dokladom projektu v procese implementácie ŠF.

Od 15. septembra 2008 nadobúda platnosť aktualizovaný dokument Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.0, ktoroý je v sekcii …

1 – 3 z 6 nájdených   |   Zobrazovať po

položiek

lim_ll_p-4169655 lim_nl_p-8982992 lim_nr_a-5603651 lim_rr_a-9925808