Správa o vyhodnotení výziev

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie uverejňuje podrobné informácie o hodnotiacom a výberovom procese výzvy OPV 2009/2.2/02.

Informácie sú uvedené v pripojenej prílohe.