Správa o vyhodnotení výziev

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie uverejňuje podrobné informácie o hodnotiacom a výberovom procese výzvy OPV 2011/2.2/01.

Správa o vyhodnotení výzvy OPV 2011/2.2/01 je prílohe. 

2012-03-30  07:50:40