Úvodná stránka

0

15.11.2012

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Sprostredovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie zverejňuje Štatút  a Rokovací poriadok Poradnej komisie MZ SR k aplikovaniu výberových kritérií pre výber a schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2 Operačného programu Vzdelávanie. MZ SR zriaďuje Poradnú komisiu v zmysle Systému riadenia pre štrukturálne fondy a Kohézny fond na programové obdobie 2007 – 2013.

Zároveň týmto zrušuje Štatút výberovej komisie MZ SR na schvaľovanie žiadostí o NFP.

2012-11-15  08:58:58