Tlačové správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom

0

Dňa 17. júla 2014 zverejnila Európska Komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov a boji proti podvodom za rok 2013 (ďalej len „správa“), ktorú vypracováva každoročne v zmysle článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ a v ktorej sa podrobne uvádzajú opatrenia prijaté na boj proti podvodom s dosahom na finančné prostriedky EÚ. Uvedením podrobných informácií o objeme podvodov, ktoré členské štáty oznámili v rámci celého rozpočtu EÚ (t. j.  v príjmovej aj výdavkovej časti), správa  pomáha posúdiť, ktoré oblasti sú najviac ohrozené a umožňuje tak lepšie zamerať opatrenia na predchádzanie podvodom pri čerpaní finančných prostriedkov EÚ na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni. V správe sa kladne hodnotí, že na vnútroštátnej úrovni sa dosiahol významný pokrok pri zavádzaní nových pravidiel a politík, ktoré posilnia boj proti podvodom v budúcich rokoch. Okrem toho bol na úrovni EÚ v ostatných  piatich rokoch zaznamenaný veľký pokrok v posilňovaní prostredia pre boj proti podvodom. Tieto iniciatívy môžu mať po ich úplnom zavedení značný vplyv na zníženie celkového objemu podvodov. V zmysle záverov správy musia členské štáty intenzívnejšie pracovať na prevencii, odhaľovaní a oznamovaní podvodov s dosahom na finančné prostriedky EÚ. V správe sa uvádzajú podrobné odporúčania týkajúce sa oblastí, na ktoré by sa vnútroštátne orgány mali v tejto súvislosti osobitne zamerať.Podľa správy objem podvodov s dosahom na rozpočet EÚ, ktoré odhalili vnútroštátne orgány v roku 2013 mierne klesol v porovnaní s rokom 2012. Na strane výdavkov sa podvody týkali finančných prostriedkov EÚ vo výške 248 miliónov EUR, čo sa rovná 0,19 % výdavkovej strany rozpočtu. V predchádzajúcom roku to bolo 315 mil. EUR, čiže došlo k poklesu približne o 21 %. Na strane príjmov predstavovali podozrenia z podvodu alebo potvrdené podvody sumu 61 miliónov EUR, čo sa rovná 0,29 % vyzbieraných tradičných vlastných zdrojov za rok 2013. V predchádzajúcom roku to bolo 77,6 milióna, teda takisto došlo k poklesu o 21 %. Zatiaľ čo celkový finančný vplyv podvodov s dosahom na finančné prostriedky EÚ sa v minulom roku znížil, počet prípadov nahlásených v súvislosti s výdavkami EÚ sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil. Môže to byť výsledok prísnejších opatrení na odhaľovanie podvodov v skoršom štádiu, čím sa znižuje objem finančných prostriedkov dotknutých podvodmi. Takisto to môže signalizovať lepšie oznamovanie podvodov zo strany niektorých členských štátov. Okrem údajov o zistených podvodoch a nezrovnalostiach, spätnom  vymáhaní finančných prostriedkov, finančných korekciách a objeme oznámených prípadov v členských štátoch sa práva každý rok zvyčajne bližšie zameriava na jednu konkrétnu oblasť. Tento rok uvádza súčasný stav pokroku členských štátov  pri vytváraní vlastných vnútroštátnych  koordinačných útvarov pre boj proti podvodom (AFCOS), ako sa vyžaduje v novom nariadení o úrade OLAF. Cieľom útvarov AFCOS je aktívne spolupracovať a vymieňať si informácie s úradom OLAF a zlepšiť tak spoločný boj proti podvodom. Správa poskytuje podrobné informácie o členských štátoch, ktoré už vytvorili útvar AFCOS (pozn.  v SR je AFCOS zriadený ako odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, v rámci sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR a bol zriadený ako jeden z prvých v členských štátoch EÚ) a vyzýva zostávajúce štyri členské štáty, aby tak urobili do konca roka.

V ostatnej správe sa uvádzajú aj podrobné informácie o veľkom počte iniciatív, ktoré Komisia prijala v roku 2013 vo veci podvodov, ktoré majú dosah na rozpočet EÚ. Základom týchto opatrení je intenzívny program zameraný proti podvodom, ktorý Komisia presadzovala v posledných rokoch.  Okrem uplatňovania novej stratégie Komisie pre boj proti podvodom (IP/11/783) sa v roku 2013 dosiahol výrazný legislatívny pokrok, konkrétne:

  • Komisia navrhla vytvorenie Európskej prokuratúry (IP/13/709). Táto nová inštitúcia v celej Európe podstatne posilní vyšetrovanie a trestné stíhanie trestných činov poškodzujúcich rozpočet EÚ
  • Nadobudlo účinnosť nové nariadenie o úrade OLAF a prispelo k posilneniu vyšetrovacej činnosti úradu OLAF (MEMO/13/651)
  • Značný inštitucionálny pokrok sa dosiahol, pokiaľ ide o návrh Komisie o ochrane finančných záujmov EÚ prostredníctvom trestného práva (IP/12/767). Harmonizáciou definícií trestných činov namierených proti rozpočtu a zavedením minimálnych sankcií, ktoré sa majú uplatňovať na tieto trestné činy, je cieľom návrhu pomôcť ešte viac posilniť ochranu finančných prostriedkov a odradiť podvodníkov.

Správu, spolu so súvisiacimi pracovnými dokumentmi, nájdete na webovej stránke OLAF-u na nasledujúcom odkaze:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

Tlačovú správu Európskej komisie vydanú v tejto súvislosti nájdete na adrese http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-835_sk.htm

Ďalšie súvisiace odkazy:

Otázky a odpovede (FAQ) k problematike ochrany finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-487_en.htm

Domovská stránka komisára EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algirdasa Šemetu, na ktorej boli tiež zverejnené súvisiace informácie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm