Tlačové správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom

0

Dňa 3. júla 2012 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF už 12. Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti.

Výročná správa poskytuje zhrnutie výsledkov činnosti OLAF-u (ďalej len „Úrad”) dosiahnutých v roku 2011. Úrad riešil v minulom roku 463 prípadov podvodov v súvislosti s prostriedkami Európskej únie. Výsledky vyšetrovaní tohto Úradu viedli k navráteniu 691 miliónov EUR.

„Vďaka našim vyšetrovaniam bola vrátená daňovým poplatníkom značná suma peňazí a veľa páchateľov bolo postavených pred národný súd za zločiny voči rozpočtu Európskej únie. V tejto finančnej klíme má boj proti podvodom a korupcii veľký význam a mal by byť prioritou vo všetkých členských štátoch. OLAF chce upevniť tento boj. Preto sa zameriame na zvýšenie efektívnosti a výsledkov našich vyšetrovaní ako aj na posilnenie spolupráce s našimi partnermi v rámci Európskej únie ako aj mimo nej,” uviedol generálny riaditeľ OLAF-u Giovanni Kessler.

Správa obsahuje detailný prehľad postupov používaných pri administratívnych vyšetrovaniach OLAFu ako aj konkrétne prípadové štúdie z rôznych sektorov rozpočtu EÚ (napr. pašovanie biodieselu, podvodný tender zo štrukturálnych fondov, korupcia úradníka EÚ delegácie a pod.).

V roku 2011 sa OLAF sústreďoval vo veľkej miere aj na boj proti pašovaniu cigariet pozdĺž východnej hranice Európskej únie.

Výročná správa poskytuje aj informácie o činnosti Dozorného výboru OLAFu, ktorý monitoruje vyšetrovacie aktivity Úradu s cieľom posilnenia jeho nezávislého postavenia tohto Úradu.

Zhrnutie operatívnych činností OLAFu v roku 2011Na základe vyšetrovaní OLAFu bolo do rozpočtu EÚ spätne získaných 691,4 mil. EUR. Išlo o výnimočne vysokú sumu vzhľadom na osobitné okolnosti počas roka (reorganizácia OLAFu a stanovenie nových vyšetrovacích postupov Úradu).

  • Najvyššie znovuzískanie finančných prostriedkov EÚ bolo zaznamenané vsektore štrukturálnych fondov (524,7 mil.), vcolnej oblasti (113,7 mil.) avpoľnohospodárskom sektore (34 mil. EUR).
  • Na základe odporúčaní OLAFu anásledných právnych krokov včlenských štátoch boli odsúdení podvodníci kumulatívne na 511 rokov väzenia aboli uložené finančné pokuty vcelkovej výške 155 miliónov EUR.
  • OLAF otvoril 178 nových prípadov, v 80 % znich bolo následne začaté administratívne vyšetrovanie. Počas roka bolo celkovo uzavretých 208 vyšetrovacích akoordinačných prípadov.
  • Celkovo sa OLAF vroku 2011 zaoberal 463 vyšetrovacími akoordinačnými prípadmi zčoho 122 sa týkalo zamestnancov inštitúcií EÚ, 89 poľnohospodárskeho sektora, 67 oblasti vonkajšej pomoci a64 prípadov sa týkalo štrukturálnych fondov
  • Pomer otvorených auzavretých prípadov sa zlepšil aklesol pod číslo 1. Priemerná dĺžka vyšetrovaní sa mierne zvýšila na 29,1 mesiaca. Uvedené čísla sa dajú vysvetliť relatívne vysokým počtom prípadov ukončených počas roka.

Samotnú Výročnú správu si môžete nájsť a stiahnuť zo stránky OLAFu na adrese:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/olaf-report/index_en.htm

Zdroj: Tlačová správa OLAFu, Brusel, 3. 7. 2012:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2012/20120703_01_en.htm

2012-07-16  12:17:22