Úvodná stránka

0

29.09.2015

V nadväznosti na prijaté záverečné stanovisko EK zo dňa 23.7.2015 k auditu EK č. 2014-1832  bolo vypracované  Upozornenie pre Prijímateľov OP Vzdelávanie zamerané na dôsledné dodržiavanie lehôt stanovených na vrátenie príspevku, alebo jeho časti za podmienok a spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí NFP v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a čl. 10 prílohy č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP.

2015-09-29