Uskutočnené akcie

0

Začiatok akcie: 02.08.2011       

Miesto konania: 1

Sekcia  európskych programov a projektov MZ SR zorganizovala 2. augusta 2011 informačný seminár k výzve OPV 2011/2.2/01 zameranej na Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve.

Účastníkmi seminára boli oprávnení žiadatelia v rámci vyhlásenej výzvy. Boli nimi subjekty spoluzodpovedné za realizáciu národných politík v oblasti zdravotníctva, ktorých realizácia im vyplýva z osobitného predpisu: rozpočtové a príspevkové organizácie štátu:  Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Národné centrum zdravotníckych informácií, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky aregionálne úrady verejného zdravotníctva, iné subjekty verejnej správy: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

2011-08-03  08:39:52