Uskutočnené akcie

0

Začiatok akcie: 15.11.2011       Koniec akcie: 15.11.2011

Miesto konania: Bratislava

Cieľom Informačného dňa o projektoch opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie, ktoré sa konalo v Bratislave na pôde MZ SR 15. novembra 2011, bolo prezentovať aktuálny stav realizácie a dosiahnuté výsledky projektov zameraných na podporu ďalšieho vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

Projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja pod názvom „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK”  prezentoval Mgr. Gabriel Chromiak.

V rámci projektu sa podporilo vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v kategórii lekár vo vybraných špecializačných odboroch a vybraných zdravotníckych zariadeniach, ktoré na základe analýzy ľudských zdrojov majú nedostatočné kapacity.  Do podpory špecializačného štúdia bolo zaradených až  66 zdravotníckych pracovníkov. Špecializačné štúdium zatiaľ skončilo 14 zdravotníckych pracovníkov, ktorí zostali pôsobiť na území Trenčianskeho kraja.

V rámci projektu sú podporovaní lekári zaradený do špecializačného štúdia v nasledovných špecializačných odboroch: stomatológia, čeľustná ortopédia, anestéziológia a intenzívna medicína, rádiológia, radiačná onkológia, urgentná medicína, patologická anatómia, všeobecné lekárstvo, chirurgia, úrazová chirurgia, vnútorné lekárstvo, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, psychiatria, endokrinológia, geriatria, gastroenterológa, angiológia, kardiológia.

Projekt Trnavského samosprávneho kraja pod názvom „Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Trnavskom samosprávnom kraji”  predstavila Mgr. Ivana Šurinová.

Do projektu je zapojených 14 zdravotníckych zariadení. Predpokladá sa, že postupne

špecializačné štúdium absolvuje 50  lekárov v nasledovných špecializačných odboroch: anesteziológia a intenzívna medicína, gastroenterológia, klinická onkológia, oftalmológia, rádiológia, stomatológia a vnútorné lekárstvo, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria, patologická anatómia, otorinolaryngológia. Okrem toho sa špecializačné štúdium v rámci tohto projektu týka aj 142 sestier v špecializačných odboroch: anestéziológia a intenzívna starostlivosť, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii, inštrumentovanie v operačnej sále, ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, ošetrovateľská starostlivosť v komunite. Projekt zahŕňa podporu špecializačného štúdia pre 10  pôrodných asistentiek v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve. Zatiaľ možno konštatovať že do špecializačného štúdia bolo zaradených 116 zdravotníckych pracovníkov (27 lekárov, 81 sestier a 8 pôrodných asistentiek). Špecializačné štúdium ukončilo 94  zdravotníckych pracovníkov (5 lekárov, 81 sestier a 8 pôrodných asistentiek), ktorí zostali pôsobiť na území trnavského kraja.

O projekte Košického samosprávneho kraja s názvom  „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II” informoval  Ing. Jozef Šuľak.

V rámci projektu je naplánovaná podpora špecializačného štúdia štyridsiatich lekárov v špecializačných odboroch: všeobecné lekárstvo, gynekológia a pôrodníctvo, interné lekárstvo, lekárska genetika, neurológia, pediatria, anesteziológia a intenzívna medicína, FBLR, psychiatria, endokrinológia, otorinolaryngológia, pneumológia a ftizeológia, radiačná onkológia, hematológia a transfuziológia, kardiológia, oftalmológia, rádiológia a geriatria. Ďalej je súčasťou projektu aj podpora špecializačného štúdia 188 sestier v špecializačných odboroch: ošetrovateľská starostlivosť v odbore vnútorného lekárstva, ošetrovateľská starostlivosť v odbore chirurgia, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ošetrovateľská starostlivosť v komunite, anestéziológia a intenzívna starostlivosť. Projekt počíta aj s podporou špecializačného štúdia 6 pôrodných asistentiek v odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve.

K 30. septembru 2011 bolo do špecializačného štúdia zaradených 167 zdravotníckych pracovníkov (31 lekárov, 130 sestier a 6 pôrodných asistentiek). Špecializačné štúdium ukončilo 126 zdravotníckych pracovníčok (120 sestier a 6 pôrodných asistentiek), ktoré zostali pôsobiť na území košického kraja. 9 zdravotných sestier ešte pokračuje v štúdiu z dôvodu predĺženia doby štúdia v špecializačnom odbore: anestéziológia a intenzívna starostlivosť (štúdium trvá 3 semestre).

Projekt Slovenskej lekárskej komory  „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov” prezentovala RNDr. Mária Jurigová.

 Cieľ projektu je vytvoriť systém celoživotného vzdelávania lekárov s využitím e-learningového portálu. Očakáva sa, že po skončení projektu bude v prevádzke internetový vzdelávací portál s 900 vzdelávacími príspevkami (t.j. e-learningovými článkami, prednáškami alebo komentovanými prekladmi). Príspevky sa budú na portál priebežne dopĺňať aj po skončení projektu. Každý príspevok bude ukončený autodidaktickým testom. Až po úspešnom vyriešení autodidaktického testu budú užívateľovi pridelené kredity za absolvovanie sústavného vzdelávania. Témy na vzdelávanie bude určovať skupina expertov na základe analýzy súčasného stavu vzdelávania lekárov a na základe požiadaviek lekárov, ktoré budú zasielať na portál. Súčasťou portálu bude tiež virtuálna knižnica s odbornou zahraničnou literatúrou. Počas realizácie projektu bude prostredníctvom portálu poskytnuté sústavné vzdelávanie 6 000 lekárom.

Vzdelávací portál i-med.sk bol vytvorený a aktuálne je plne funkčný. Portál už obsahuje 62 publikovaných vzdelávacích príspevkov, ďalších 150 príspevkov bolo predložených na recenziu. Doteraz sa na portál pripojilo 890 lekárov. Na základe online sa vypĺňaných testov získavajú kredity za absolvované sústavné vzdelávanie, ktoré sa automaticky zapisujú na ich konto v Slovenskej lekárskej komore.

Projekt Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek s názvom „Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek” predstavila JUDr. Martina Bušniaková.

Predmetom projektu je vytvorenie elektronického systému na zhodnocovanie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, prostredníctvom ktorého bude zapojených do realizácie projektu hodnotenia sústavného vzdelávania 28 191 sestier a pôrodných asistentiek. Elektronický systém umožní cieľovej skupine podieľať sa na aktualizácii osobných údajov v databáze, umožní kontrolu výšky kreditov za zhodnocované obdobie a bude v budúcnosti slúžiť aj ako informačný portál pre inovatívne formy vzdelávania. V rámci projektu ďalej bude vytvorených a zachovaných 7 regionálnych centier, ktoré budú zabezpečovať primárne zhodnocovanie sústavného vzdelávania a postupne im pribudnú aj kompetencie v oblasti organizácie samotného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.

Doteraz novovytvorený a plne funkčný elektronický systém v rámci projektu  zhodnotil sústavné vzdelávanie  17 685 sestier a pôrodných asistentiek. Paralelne boli zriadené a personálne obsadené všetky regionálne centrá. V rámci komory bolo vytvorených 8 nových pracovných miest. Cieľová skupina si prehĺbila zručnosti v práci s informačnými technológiami.

Posledným prezentovaným projektom bol projekt Úradu verejného zdravotníctva SR „Tvorba a realizácia systému vzdelávania pracovníkov Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR” , o ktorom informovala RNDr. Mária Jurigová.

Plánuje sa, že v rámci projektu bude vyškolených 1 420 zamestnancov RÚVZ. Vytvorený informačno-vzdelávací systém bude dlhodobo zamestnancom RÚVZ v SR poskytovať:  informácie o aktuálnych prezenčných vzdelávacích aktivitách realizovaných úradom; informácie o plánovaných školeniach, prednáškach a konferenciách na národnej či medzinárodnej úrovni; informácie o výške získaných kreditov, absolvovaných školeniach, kurzoch, vzdelávacích moduloch u jednotlivých zamestnancov RÚVZ v SR;  informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania na národnej aj medzinárodnej úrovni; informácie o aktuálnych potrebách a požiadavkách na vzdelávanie zo strany zamestnancov RÚVZ v SR; prepojenia na zaujímavé linky v oblasti vzdelávania v odbornej problematike; 25 vzdelávacích modulov vo forme e-learningu s možnosťou on-line prihlasovania; on- line testovanie a hodnotenie absolvovaných kurzov. Informačný vzdelávací systém vo forme e-learningového portálu bude zároveň slúžiť pre úrad ako nástroj pre koordináciu vzdelávania zamestnancov RÚVZ v SR.

Po roku fungovania projektu možno hodnotiť čiastkové výsledky jeho realizácie. Boli vytvorené publikácie, každá z nich sa viaže k jednému vzdelávaciemu modulu. Bola vytvorená e-lerningová stránka, ktorá je zatiaľ v skúšobnej prevádzke a je k dispozícii regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a v Košiciach, kde práve prebiehajú pilotné školenia.

Na záver podujatia sa uskutočnila panelová diskusia so všetkými realizátormi projektov podporených z opatrenia 2.2 Operačného programu vzdelávanie. Každému účastníkovi bol poskytnutý balík informačných materiálov.

2011-11-16  09:05:00