Usmernenia

0

Riadiaci orgán Operačného programu Vzdelávanie zostavil zoznam najčastejších formálnych a vecných …

Najcastejsie chyby personalne …

Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013
23.05. 2013

6 – 9 z 9 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_nl_a-6302090 lim_nr_p-4655678 lim_rr_p-4118512