Usmernenia

0

Sekcia európskych programov a projektov Ministerstva zdravotníctva SR vydáva toto usmernenie v súlade s Usmernením MF SR č. 3/2015 – U Usmernenie k schéme  procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. 

Usmernenie je doplňujúce k Usmerneniu Riadiaceho orgánu č. 21  k vráteniu finančných prostriedkov z Operačného programu Zdravotníctvo a doplňujúce k   Usmerneniu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom č. 9 k vráteniu finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov z Operačného programu Vzdelávanie (opatrenie 2.2.) vydaných v januári 2015.

2015-09-18